MEVZUAT

Ek.18.1: 02.08.2022/05-18 gün ve sayılı Senato kararı ekidir.

 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YURT YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesinde lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrenciler ve uluslararası iş birliği kapsamında yürütülen faaliyetlerde görev alan yabancı uyruklu öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıların Üniversitenin yurtlarında barınmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

 

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesinin yurtlarının yönetimi, işletilmesi ve denetimine ilişkin hususları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 47 inci maddeleri ve Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

1)    Depozito: Zamanında yatırılmayan yurt ücretleri ile demirbaş ve diğer malzemelere verilebilecek zararlara karşılık öğrenciden peşin alınan tutarı,

2)    Daire Başkanı: Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanını,

3)    Daire Başkanlığı: Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

4)    Doktora sonrası araştırmacı: Yıldız Teknik Üniversitesinde, araştırma amacıyla bulunan doktora sonrası araştırmacıları,

5)    Misafir Öğrenci: Yurtlarda geçici süreyle barındırılan diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciyi,

6)    ÖğrenciYıldız Teknik Üniversitesinde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile uluslararası işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetlerde görev alan yabancı uyruklu öğrencileri,

7)    Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

8)    Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,

9)    ÜniversiteYıldız Teknik Üniversitesini,

10) Üniversite Yönetim KuruluYıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

11) Yurt Müdürü: Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Müdürünü,

12) Yurt Ücreti: Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan ücreti,

13) Yurt Yönetim Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Yönetim Kurulunu,

İfade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

 

Organlar

MADDE 5 – (1)Yurt Yönetimi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Yurt Yönetim Kurulu,   

b) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

c) Yurt Müdürlüğü.

 

Yurt Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri:

MADDE 6- (1) Yurt Yönetim Kurulu, Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcısı Başkanlığında Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından görevlendirilen iki üye ile Daire Başkanı ve Müdür olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşur.

(2) Öğretim üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların veya üyeliği sona erenlerin yerine aynı usulle görevlendirme yapılır. Yeni üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yurt Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Kurul, her akademik dönem başında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Ayrıca gerek görüldüğünde Başkanın talebi ile toplanabilir.

(4) Görev ve yetkileri şunlardır:            

1)    Yurtlarda uygulanacak genel kural ve ilkeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

2)    Yurt başvurularını değerlendirmek,

3)    Disiplin Kurulu olarak görev yapmak,

4)    Yurttan çıkarma disiplin cezasını vermek,

5)    Daire Başkanlığı tarafından sunulan yurt ücretlerine ilişkin teklifleri değerlendirmek ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

 

Daire Başkanı ve Görevleri

MADDE 7- (1) Daire Başkanı yurtların yönetiminden, Rektör ve Yurt Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

(2) Görev ve yetkileri şunlardır:

1)    Yurtların mevzuata uygun olarak işletilmesini sağlamak,

2)    Yurtlar ile ilgili tespit edilen sorunları çözümlemek veya Yurt Yönetim Kuruluna iletmek,

3)    Yurt ücreti önerilerini Yurt Yönetim Kuruluna sunmak,

4)    Yurtlarla ilgili Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Yurt Müdürü ve Görevleri

MADDE 8-(1) Yurt Müdürü, Daire Başkanına bağlı görev yapar.

(2) Görev ve yetkileri şunlardır:

1)    Yurtları mevzuat çerçevesinde idare etmek ve denetlemek,

2)    Yurt Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak ve gerektiğinde önerilerini Daire Başkanlığına bildirmek,

3)    Her türlü demirbaş ve malzemenin kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almak, bakım-onarım, demirbaş ve diğer ihtiyaçları bildirmek,

4)    Yurt personelinin görev dağılımını yapmak ve denetlemek,

5)    Öğrencilere, “Uyarma” ve “Kınama” disiplin cezalarını vermek,

6)    Yurt ve depozito ücretlerinin tahsil ve iade işlemlerini takip etmek,

7)    Yatak odaları dâhil olmak üzere, yurdun her alanını personel ile birlikte denetlemek,

8)    Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, Kayıt, Ücret ve Barınma

 

Başvuru

MADDE  9- (1) Yurtlara; normal öğrenim süresi içerisinde okuyan kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacı veya uluslararası işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetlerde görev alan yabancı uyruklu öğrenciler başvurabilir.

(2) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olanlar yurtlara kabul edilmez.

(3) Doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacılardan; akademik özgeçmiş ve referans mektubu (tez aşamasındaki öğrenciler için danışmandan; ders aşamasındaki öğrenciler için beraber çalışabileceği bir öğretim üyesinden veya anabilim dalı başkanından; doktora sonrası araştırmacılar için beraber çalışacağı öğretim üyesinden alınan) istenir.

(4) Başvuru için gerekli belgeler, Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(5) Başvurular, Başkanlığın internet sitesi üzerinden yapılır.

 

Değerlendirme

MADDE 10-  (1) Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin başvuruları, Yurt Yönetim Kurulunca bu Yönergenin ekinde yer alan “Yurt Başvuru Değerlendirme Ölçütleri” (EK-1) esas alınarak değerlendirilir.

(2) Doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacı ve uluslararası işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetlerde görev alan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları; Araştırma Planlama Rektör Yardımcısının başkanlığında, Enstitülerde görevli öğretim elemanları arasından Araştırma Planlama Rektör Yardımcısı tarafından görevlendirilecek dört (4) öğretim elemanı olmak üzere toplam beş (5) kişilik Komisyon tarafından değerlendirilir.

(3) Değerlendirme sonuçları Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

 

Kayıt

MADDE 11- (1) Yurtlara kayıt hakkı kazanan lisans ve yüksek lisans öğrenciler için gerekli belgeler şunlardır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ikametgâh belgesi (e-devlet),

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı  (e-devlet),

c) Disiplin cezası durumunu gösteren Öğrenci Belgesi,

ç) Değerlendirmeye esas alınan bilgilere ait belgeler,

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için oturma izni belgesi ve pasaportun tasdikli fotokopisi,

e) Yurt ücreti ve depozitonun yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

(2)Yurtlara kayıt hakkı kazanan doktora öğrencisi, doktora sonrası araştırmacı veya uluslararası işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetlerde görev alan yabancı uyruklu öğrenciler için gerekli belgeler şunlardır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ikametgâh belgesi (e-devlet),

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı  (e-devlet),

c) Disiplin cezası durumunu gösteren Öğrenci Belgesi (Doktora öğrencileri için),

ç) Yabancı uyruklu araştırmacı ve öğrenciler için oturma izni belgesi ve pasaportun tasdikli fotokopisi,

d) Doktora sonrası araştırmacı olduğuna dair Araştırma-Planlama Rektör Yardımcılığı veya Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünden alınacak belge,

e) Uluslararası işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetlerde görev alan öğrenciler için görev aldıkları faaliyete dair Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünden alınacak belge,

f) Yurt ücreti ve depozitonun yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

(3) Belgeleri zamanında Yurt Müdürlüğüne teslim etmeyen veya yanlış bilgi ve belge verenlerin kayıt işlemleri yapılmaz. 

 

Ücret

MADDE 12- (1) Yurtlardan alınacak ücretler yurtların fiziki imkânlarına göre Yurt Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir.

(2) Deprem, sel, savaş, salgın hastalık vb. olağanüstü hallerde yurt ücretinin kısmen veya tamamen alınmamasına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Yurt ücreti aylık ve peşin olarak her ayın on (10)’una kadar tahsil edilir. Yurt ücretinin iki aylık tutarını üst üste yatırmayanların yurtla ilişiği kesilir. Yurt ücreti borcundan dolayı kaydı silinenlerin yurda tekrar kaydı yapılmaz.

(4) Depozito, yurt ücretinin bir aylık tutarı kadardır. Yurtla ilişik kesilmedikçe depozito iade edilmez. Depozito, yurt borcunun bulunmaması ve teslim edilen demirbaş ve malzemelerin eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilmesi halinde iade edilir. (Bu fıkrada, 02.08.2022/05-18 gün ve sayılı Senato kararında değişiklik yapılmıştır.)

(5) Kaydın silinmesi halinde, kalınan gün kadar yurt ücreti tahsil edilir.

(6) Şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altında olanlar öğrencilerden yurt ücreti alınmaz, sadece depozito alınır.

 

Barınma

MADDE 13- (1) Barınma süresi normal öğrenim süresi kadardır. Ara sınıflarda yurda kabul edilenlerin barınma süreleri ise geri kalan normal öğrenim süresi kadardır.

(2) Boş yer olması ve Yurt Müdürünün onayı ile herhangi bir spor, yarışma, seminer, şenlik, staj, bilimsel çalışma, etkinlik vb. amaçlarla öğrencilerin yurtlarda kalmasına (belirlenen günlük ücretin ödenmesi koşuluyla) izin verilebilir.

(3) Misafir öğrencilerin yurtlarda ücret karşılığı kalmasına Yurt Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacı veya uluslararası iş birliği kapsamında yürütülen faaliyetlerde görev alan yabancı uyruklu öğrencilerin barınma süreleri bir yıldır. Bu kişiler için her akademik yılsonunda akademik performans değerlendirmesi yapılır, yapılacak değerlendirme sonucuna göre yurtta barınmaya devam edip etmeyeceklerine karar verilir.

(5) Yaz Okulu döneminde yurtta barınma süresi Üniversite yaz okulu takvimi süresi ile sınırlıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Açılma, Kapatılma ve Giriş-Çıkışlar

 

Açılma ve Kapatılma

MADDE 14- (1) Yurtlar, akademik takvim yılı içerisinde hizmet verir.

(2) Yaz ve yarıyıl, resmî tatiller ve öğrenci sayısının on (10) ’un altına düşmesi durumunda yurdun açık tutulup tutulmamasına Daire Başkanının önerisi üzerine Yurt Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(3) Olağanüstü durumlarda (yangın, deprem, sel, salgın hastalık vb.) yurtların açık tutulup tutulmamasına Yurt Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(4) Aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde yurtlar, Yurt Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından süreli veya süresiz kapatılabilir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Rektör tarafından da kapatma kararı verilebilir. 

1)    Öğrencilerin huzur ve güvenliğini zedeleyen olayların gerçekleşmesi.

2)    Yurdun kısmen veya tamamen kanun, yönetmelik ve yönergelere aykırı amaçlarla kullanılması.

3)    Yurdun işgal edilmesi ya da toplu direnişe geçilmesi.

 

Giriş ve Çıkışlar

MADDE 15- (1) Yurt giriş ve çıkış saatleri Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

(2) Hafta sonu ve resmî tatilleri ile geceleri yurdun dışında geçirmek isteyen öğrenciler izin almak zorundadır.

(3) Öğrencilere Yurt Müdürlüğü tarafından geçerli bir mazereti olmak kaydıyla bir yarıyıl içerisinde (hafta sonu ve resmî tatiller hariç) kesintili veya kesintisiz en fazla bir (1) ay izin verilebilir.

(4) Doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar ve uluslararası işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetlerde görev alan yabancı uyruklu öğrenciler bu madde hükümlerinden muaftır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurallar ve Disiplin Cezaları

 

Kurallar

MADDE 16- (1) Öğrenciler; Yurt Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ve öğrencilere bildirilen kurallara uymakla yükümlüdür.

(2) Kayıt işlemleri sırasında uyulması gereken yurt kuralları ve disiplinle ilgili kurallar hakkında öğrencilere yazılı bilgilendirme yapılır.

  

Disiplin Cezaları

MADDE 17- (1) Öğrencilik sıfat ve onuruna aykırı harekette bulunan, doğrudan veya dolaylı olarak Üniversitenin çalışma huzur ve düzenini bozan eylemlere katılan, bunları teşvik veya tahrik edenler ile Yurt Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında fiilin ağırlığına göre aşağıda belirtilen disiplin cezaları uygulanır.

 

Uyarma

MADDE 18- (1) Uyarma cezası, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yurtlarda,  başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, bağırmak, şarkı söylemek, ses ve görüntü aletlerini rahatsız edici şekilde kullanmak ve benzeri fiillerde bulunmak.

b) Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak.

c) Yurtta, huzur ve disiplinin sağlanması için konulan kurallara uymamak.

ç)Yurt bina ve tesislerine veya demirbaş eşyaya zarar vermek.

d) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak.

e) Yurt yönetimine yanlış bilgi vermek.

 

Kınama

MADDE 19- (1) Kınama cezası, öğrenciye disiplin cezası gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek.

b) Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek.

c) Özürsüz olarak yurda geç gelmeyi veya yurda gelmemeyi alışkanlık haline getirmek.

ç) Bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış olan kesici ve delici aletleri yurtta bulundurmak.

d) Yurt personeline veya öğrencilere sözlü hakaret etmek veya sataşmak.

e) Yurt ilanlarını koparmak, yırtmak veya değiştirmek.

f) Yurt personelinin ve öğrencilerin eşyalarına zarar vermek.

g) Yurt yöneticilerinin ve personelin çalışmalarını engellemek.

ğ) Yurtta yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek.

h) Yasal niteliği bulunmayan, kazanç kastı ile oyun oynamak veya oynatmak.

ı) Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak.

 

Yurttan çıkarma

MADDE 20- (1) Yurttan çıkarma cezası, öğrencinin yurt ile ilişiğinin kesilmesidir.

 

(2) Öğrenci, yurttan çıkarma cezasının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş (5) gün içinde yurdu terk etmek zorundadır. Ancak yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, beş (5) günlük süre beklenmeden öğrencinin, yirmi dört (24) saat içinde yurttan ayrılması sağlanır.

 

(3) Yurttan çıkarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa aykırı davranmak.

 

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasasında ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak.

 

c) Yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek.

 

ç) Yasa dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak.

d) Basın, sosyal ve görsel medyada diğer öğrencilere, Üniversite veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak.

 

e) Yurt yönetimi ve personeli ile öğrencileri tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak.

 

f) Ateşli silah, yanıcı ve patlayıcı madde, mermi gibi alet ve maddeleri taşımak, kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek.

 

g) Bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış olan kesici ve delici aletleri kullanmak, kullanmaya teşebbüs etmek.

 

ğ) Yurt içinde alkollü içki içmek veya bulundurmak, sarhoşluk yüzünden yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak.

 

h) Tabii veya sentetik uyuşturucu, uçucu ya da keyif verici maddeler kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.

 

ı) Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama cezası almak. 

 

 

Disiplin Cezaları ile İlgili Hükümler

MADDE 21- (1) Uyarma ve kınama cezaları Yurt Müdürü, yurttan çıkarma cezası ise Disiplin Kurulu tarafından verilir.

(2) Uyarma ve kınama cezalarına karşı Disiplin Kuruluna, yurttan çıkarma cezasına karşı ise Üniversite Yönetim Kuruluna, cezanın tebliğ tarihinden itibaren beş (5) iş günü içinde itirazda bulunulması gerekir.

(3) Disiplin Kurulu, uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları en geç yedi (7) iş günü içinde karara bağlamak zorundadır. Disiplin Kurulu itiraz konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da itirazı reddedebilir.

(4) Üniversite Yönetim Kurulu yurttan çıkarma cezasına karşı yapılan itirazlara en geç on beş     (15) iş günü içinde karara bağlamak zorundadır. Üniversite Yönetim Kurulu,  itiraz konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da itirazı reddedebilir.

(5) Disiplin Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir.

(6) Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiilin, öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması durumunda yurttan çıkarma işleminin en geç yirmi dört (24) saat içinde sonuçlandırılması gerekir.

(7) Uyarma ve kınama cezalarına yapılan itirazlar ile yurttan çıkarma cezasını gerektirecek fiiller için Disiplin Kurulu Başkanı tarafından gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için Disiplin Kurulu üyelerinden biri görevlendirilir.  Görevlendirilen üye, öğrencinin ve varsa ilgililerin en geç yedi (7) gün içinde yazılı ifadesini alır. Süresi içerisinde yazılı ifade vermeyen öğrenci ifade vermekten vazgeçmiş sayılır. Görevlendirilen üye, öğrencinin yazılı ifadesini ve konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeleri de ekleyerek sonucu bir rapor halinde Disiplin Kuruluna sunar.

(8) Disiplin Kurulu karar vermeden önce öğrencinin savunmasını alır. Öğrenci tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde savunmasını vermediği takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kurulu tarafından savunması alınmadan öğrenciye ceza verilmez.  (Bu fıkra, 02.08.2022/05-18 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

(9) Disiplin Kurulu, raporun kurula intikal ettiği tarihten itibaren yedi (7) iş günü içinde karar verir. Bu süre içinde çalışmalar tamamlanamadığı takdirde ara karar alınarak yedi (7) iş gününü geçmemek üzere süre uzatılabilir. (Bu fıkrada, 02.08.2022/05-18 gün ve sayılı Senato kararında değişiklik yapılmıştır.)

(10) Karara bağlanacak olayın Disiplin Kurulu Üyelerinin herhangi birisinin şahsıyla ilgili olması halinde ilgili üye yerine Rektör tarafından belirlenecek personel, Disiplin Kurulu’nda görevlendirilir. (Bu fıkra, 02.08.2022/05-18 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

(11) Onaylanan disiplin cezaları Disiplin Kurulu Karar Defterine işlenir.

(12) Disiplin cezası verilirken, öğrencinin Üniversite içinde ve dışındaki hal ve hareketi, yurt idaresi ve arkadaşlarına karşı tutumu, fiil veya hallerin ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğu, psikolojik durumu ve diğer sebepler de göz önünde bulundurularak bir derece ağır veya hafif ceza verilebilir. Ancak disiplin suçunun tekrarı nedeniyle bir derece ağır ceza öngörülmüş ise bu madde hükmüne göre bir daha ağırlaştırma yapılamaz.

(13) Yurtlarda meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olay, Üniversite yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Öğrencinin tutuklanması disiplin işlemlerinin yürütülmesine engel değildir.

(14) Verilen disiplin cezaları öğrencinin yurt dosyasına işlenir. Yurttan çıkarma cezası, öğrencinin ailesine (yurt kayıtlarında iletişim bilgisinin olması durumunda) ve Rektörlüğe bildirilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde,  ‘Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 23- (1) Bu Yönerge ile Senato’nun 15.03.2012 tarih ve 2012/03-11 sayılı karar ekinde yer alan “Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 25-  (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

  BAŞVURU DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLAMA TABLOSU 

 

UYGULANAN KRİTERLER

PUANLAMA

 

Önceki Yıl Müracatı Var Mı?

[Var ise]=  +5 puan

 

Genel Not Ortalaması (AGNO) [Agno hesaplanmamışsa 2 olarak değerlendirilir]

[ ]=  +(AGNO * 3) puan

 
 

Fiziksel Özrünüz veya Sağlık sorununuz var mı (%40 ve üzeri)?

[Evet, Var ise]=  +10 puan

 

İkamet Durumu

[Kirada ise]=  +5 puan

 

[Kendi evi ise]=  -5 puan

 

Mezun olunan lise

[Devlet Parasız Yatılı ise]=  +5 puan

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce Yapılan Yardımlardan Yararlanıyor mu?

[Evet ise]=  +10 puan

 

KYK Bursundan Yararlanıyor mu?

[Evet ise]=  +20 puan

 

Anne Baba Durumu

[Baba Hayatta Değilse]=  +10 puan

 

[Anne Hayatta Değilse]=  +10 puan

 

[Anne ve Baba Hayatta Değilse]=  +25 puan

 

[Anne veya Baba Gazi]=  +10 puan

 

[Anne veya Baba Şehit]=  +100 puan

 

Aile Reisinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Fert Sayısı (Siz Dahil)

[2]=  +3 puan

 

[3]=  +5 puan

 

[4 ve 4 den fazla ise]=  +7 puan

 

Ailede Okuyan Kardeş Sayısı (Siz Dahil)

[1]=  +5 puan

 

[2]=  +10 puan

 

[3]=  +15 puan

 

[4 ve 4 den fazla ise]=  +20 puan

 

Ailenin Toplam Geliri

[0 - 5500]=  +25 puan

 

[5501 - 6500]=  +20 puan

 

[6501 - 7500]=  +15 puan

 

[7501 - 8500]=  +10 puan

 

[8501 - 9500]=  +7 puan

 

[9501 ve üzeri]=  +3 puan

 

Sizin, Anne ve Babanızın Üzerine Kayıtlı Konut Sayısı

 

 

[Kendi Evi Yoksa]=  -(Toplam Konut Sayısı * 10) puan

 

Sizin, Anne ve Babanızın Üzerine Kayıtlı İş Yeri Sayısı

[ ]=  -(İş Yeri Sayısı * 10) puan

 

Sizin, Anne ve Babanızın Üzerine Kayıtlı Araçların Sayısı

[ ]=  -((Toplam Araç Sayısı - 1) * 10) puan